Verkoopvoorwaarden

Artikel 1 – TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden: systematisch verzonden of afgeleverd aan elke koper om hem in staat te stellen een bestelling te plaatsen.
Dienovereenkomstig, een bestelling plaatsen impliceert volledig en onvoorwaardelijk akkoord van de koper op deze
algemene verkoopvoorwaarden, met uitzondering van alle andere documenten zoals prospectussen; plaatsingshandleidingen, folders, of catalogi, uitgegeven door de verkoper en die slechts indicatief zijn. Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen niet worden gewijzigd door andersluidende bepalingen die op de bestelformulieren van de klant kunnen staan of in de algemene aankoopvoorwaarden. Wanneer deze op de achterkant van een offerte, een leveringsbon of een factuur, of een ander document ‘proforma’ staan, dan brengt het gebruik van deze documenten aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden met zich mee.

Artikel 2 – TEGENWERPELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Geen enkele bijzondere voorwaarde kan primeren boven de algemene verkoopsvoorwaarden, met uitzondering van formele en schriftelijke aanvaarding door de verkoper. Elke tegengestelde voorwaarde gesteld door de koper zal niet afdwingbaar zijn tegen de verkoper, ongeacht de vorm waaronder het te zijner kennis had kunnen worden gebracht.

Het feit de verkoper zich op een bepaald moment niet beroept op één van deze algemene verkoopvoorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van het recht om het in te roepen.

Artikel 3 – OPNEMEN VAN BESTELLINGEN

Bestellingen zijn pas definitief als ze schriftelijk zijn bevestigd.

De verkoper is niet gebonden aan bestellingen opgenomen door zijn vertegenwoordigers of werknemers, met uitzondering van een schriftelijke en ondertekende bevestiging van de wettelijk gemachtigde vertegenwoordiger van de verkoper. Bovendien behoudt de verkoper zich het recht voor om een bevestigde bestelling, of een bestelling waarvan de uitvoering begonnen is, te annuleren indien in de tussentijd de door de opdrachtgever verstrekte referenties anders blijken dan de reële referenties. Het recht op de bestelling is persoonlijk aan de koper en kan niet worden overgedragen zonder de overeenkomst van de verkoper. OCEPLAST® is niet aansprakelijk voor hoeveelheden geschat in OCÉWOOD® offertes.

Artikel 4 – PRODUCTIE- EN LEVERTERMIJNEN

Met betrekking tot de gereedschappen worden productietermijnen berekend vanaf de dag van schriftelijk ontvangst van de bestelling samen met de betaling van de eerste aanbetaling; gereedschapskosten en alle elementen die nodig zijn voor de uitvoering ervan. Wat betreft de profielen, levertermijnen worden berekend vanaf de dag van ontvangst van de schriftelijke overeenkomst met de productstalen.

Levertermijnen zijn louter indicatief. Eventuele vertragingen geven niet het recht aan de koper om de verkoop te annuleren, de goederen te weigeren, of om schadevergoeding en rentes te eisen. Daarnaast worden alle levertermijnen, zelfs indien overeengekomen door een speciale bepaling, geannuleerd of vertraagd bij elk geval van overmacht of alle toevallige omstandigheden, zoals: oorlog, oproer, brand, overstromingen, volledige of gedeeltelijke stakingen, ongevallen, defect van machines of gereedschap, de onderbreking van het transport. In elke veronderstelling kan tijdige levering kan plaatsvinden als de koper op de hoogte is van zijn verplichtingen aan de verkoper.

Artikel 5 – TRANSPORT

Alle goederen reizen op risico en voor de rekening van de koper ongeacht de vervoerswijze of de regeling voor de prijs. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om in geval van schade of beschadigd materiaal tijdens het transport, voorbehoud te maken om indien nodig de transporteur te kunnen aanklagen, kosten voor rekening van de koper. Van dit beginsel kan niet worden afgeweken als de verkoper een deel van het transport, of het volledige transport regelt verkoper, deze laatste treedt dan op als louter agent voor de koper.

Artikel 6 – KLACHTEN

In geval van een geschil met betrekking tot de geleverde producten, moet de klant ons onmiddellijk op de hoogte stellen en ons alle geschillen in kaart brengen. Klachten zullen niet worden onderzocht na een période van twee maanden vanaf de datum van de factuur.

Artikel 7 – PRIJS

De prijs is gelijk aan de prijs die is meegedeeld aan de koper op de bestelbon. De prijsoffertes hebben een geldigheidsduur van maximaal vijftien dagen vanaf de datum van voorstel, gedaan door de verkoper en verschijnend op de bestelling. De aldus vastgestelde prijzen zijn gelden af fabriek, exclusief btw en inclusief verpakking.

Artikel 8 – BETALINGSVOORWAARDEN

8.1 – OCÉWOOD-producten:

Tenzij anders overeengekomen via specifieke afspraken aangegeven op de offerte en met mededeling van de verkoper, gebeurt de betaling van OCÉWOOD®-producten als volgt:

Voor alle op maat gemaakte OCÉWOOD®-producten (poort, tuinpoortje, en andere op maat gemaakte producten):

• Betaling van 50% van het bedrag inclusief btw bij bevestiging van bestelling

• Dan betaling van het saldo voor vertrek van de handelswaren.

Zodra de klant de offerte en het bevestigingsdossier van de bestelling ondertekent, gaat hij akkoord met de betaling van de gehele bestelling en kan hij deze laatste niet annuleren. Elk ander product in het OCÉWOOD®-assortiment dient contant te worden betaald voor vertrek van de handelswaren.

8.2 – OCEPLAST®-producten:

Wat de gereedschappen betreft, zijn de facturen betaalbaar als volgt: een eerste aanbetaling van 30% van de prijs inclusief btw van de factuur wordt betaald aan de verkoper na de schriftelijke ontvangst van de bestelling; een tweede aanbetaling van 30% van de prijs van de factuur wordt betaald aan de verkoper bij ontvangst van de eerste stalen van de gereedschapsmaker, een derde aanbetaling van 30% wordt gevraagd bij ontvangst van de eerste stalen bij de verkoper, en het saldo van 10% wordt betaald 45 dagen na ontvangst van de eerste industriële serie door de koper. Wat betreft de profielen, zijn de facturen contant te betalen.

8.3 – Algemeen:

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald: de facturen zijn te betalen aan het hoofdkantoor van de verkoper. Bij niet tijdige betaling kan de verkoper alle lopende bestellingen opschorten onverminderd eventuele andere mogelijkheden. Elk bedrag dat niet op de vervaldatum is betaald kan, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, binnen tien dagen na ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, leiden tot het bovendien verschuldigd zijn, bij wijze van strafbeding, van een schadevergoeding gelijk aan 10% (tien procent) van de prijs van de verkochte goederen. In het geval van betaling per handelspapier, zal het feit van onmiddellijke terugkeer van het effect beschouwd worden als een weigering van acceptatie, vergelijkbaar met een gebrek van betaling. In alle bovengenoemde gevallen vergoedt de koper de kosten voor de invordering van de verschuldigde bedragen, met inbegrip van de honoraria van de gerechtsdeurwaarder, een adviseur of een incassomedewerker.

Artikel 9 – BETALINGSGARANTIES

Elke onvoldoende kredietwaardigheid of verslechtering van de kredietwaardigheid van de koper kan de eis van garanties, of contante betaling vóór uitvoering van de ontvangen bestellingen rechtvaardigen. Zo ook behoudt de verkoper zich het recht voor om te allen tijde afhankelijk van risico’s bepaalde betalingstermijnen of bepaalde garanties te eisen. Dit zal met name het geval zijn indien een overdracht of cessie, verhuur, verpanding, of inbreng van goodwill dat waarschijnlijk een negatief effect zal hebben op de kredietsituatie van de koper.

Artikel 10 – GARANTIE

10.1 – Garantie OCÉWOOD-producten:

PRODUCTGARANTIE
Composietplanken OCÉWOOD®10 jaar  
Qualicoat Seaside- & Qualimarine-gecertificeerde gelakte aluminium paal.10 jaar  
Poorten – opvulplanken10 jaar
Poorten – aluminium structuur5 jaar
Verlichting3 jaar
Motoren, poortaccessoires: digicode, back-up batterij, zonnepaneelkit3 jaar

OCEPLAST® SAS garandeert de Koper dat de OCÉWOOD® Terras – en tuinafsluitingsproducten in compositemateriaal bij normale gebruiks- en onderhoudscondities, zonder rekening te houden met externe oorzaken, in de eerste tien (10) jaar na de oorspronkelijke aankoop niet zullen barsten, breken, of structurele schade zullen vertonen die veroorzaakt is door termieten.

Doet zich in de garantieperiode een defect voor, dan brengt de Koper OCEPLAST® SAS hier onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte; de garantie zal pas van kracht gaan nadat OCEPLAST® SAS de klacht heeft goedgekeurd. Om een klacht in te dienen in het kader van deze beperkte garantie dient de Koper in de loop van de hierboven vermelde garantieperiode een beschrijving van het betreffende defect en een aankoopbewijs over te maken aan OCEPLAST® SAS.

Na kennisgeving van het probleem door de Koper en goedkeuring van de klacht door OCEPLAST® SAS, zal OCEPLAST® SAS:

-De defecte OCÉWOOD®-producten gewoonweg vervangen door niet-defecte OCÉWOOD®-producten,

-of deze vervangen door een OCÉWOOD®-product dat volgens OCEPLAST® SAS van vergelijkbare waarde en kwaliteit is,

-of het gedeelte van de aankoopprijs dat de Koper uitgegeven heeft aan het defecte product terugbetalen, rekening houdend met de waardevermindering van het product (met uitzondering van de initiële plaatsingskosten). OCEPLAST® SAS kan naar eigen goeddunken een van deze opties kiezen.

OCEPLAST® SAS behoudt zich het recht voor om op elk moment de beschikbaarheid van gelijk welk OCÉWOOD®- product te beëindigen De garantieperiode op de vervangproducten loopt slechts over de resterende période van de oorspronkelijke garantie.

Kosten verbonden met de afbraak van de defecte OCÉWOOD®-producten of met de ingebruikname van de vervangproducten worden niet gedekt door deze garantie.

Deze garantie dekt geen bijkomende kosten (bv. Kosten voor verzending, levering, afgifte, herplaatsing, imagoschade of andere) en OCEPLAST® SAS verleent zichzelf uitdrukkelijk kwijting van zulke kosten.

OCEPLAST® SAS geeft geen uitdrukkelijke noch impliciete garantie en kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade die te wijten is aan (niet-uitputtende lijst):

-Gebrekkige plaatsing van de producten van OCÉWOOD® en/of niet-naleving van de plaatsingsinstructies die OCEPLAST® SAS verstrekt in de commerciële en technische documenten van het betreffende product die beschikbaar zijn op www. OCEPLAST®.fr of die aangeboden werden bij aankoop.

-Niet-naleving van de geldende bouwtechnische voorschriften of de voorschriften van vakorganisaties (bv. FTBA, ATB, …)

-Ander gebruik van de OCÉWOOD®-producten dan voor normale residentiële toepassingen, of voor andere doeleinden dan degene die OCEPLAST® SAS vermeldt in de commerciële en technische documentatie, of voor doeleinden die niet voldoen aan de lokale bouwnormen.

-Beweging, vervorming, instorting of verzakking van de grond of de draagstructuur waarop de OCÉWOOD®-producten zijn geplaatst.

-Stilstaand water op het oppervlak van planken die in principe ondoorlatend (gecoëxtrudeerd assortiment) of weinig poreus zijn (100% composiet assortiment).

-Homogenisering van de kleur van de plank, met inbegrip van de nerven van de Optima Plus-planken.

-Elke vorm van overmacht (overstroming, windhoos, aardbeving, blikseminslag, enz.) en milieuproblemen (luchtvervuiling, schimmel, enz.) of vlekken veroorzaakt door externe stoffen.

-Kleurvariaties of -veranderingen veroorzaakt door blootstelling aan natuurlijke UV-straling.

-Beschadiging van de producten uit het OCÉWOOD®- assortiment door slechte hantering, onbehoorlijke opslag of behandeling, of nalatigheid van de Koper of een derde.

-De eventuele aanwezigheid van een witte rand aan de uiteinden van Tech•Sture®-planken, ten gevolge van de expansietolerantie van onze planken.

Voor producten in aluminium (palen, afwerkingsprofielen, decoratieplankenframe) en onder voorbehoud van naleving van onze instructies voor installatie en goed onderhoud van de producten (reiniging met een doek en zeepsop): geldt er een garantie van 10 jaar vanaf bezorgdatum. Het dekt tegen de volgende defecten:

-Losraken, chippen, en blaarvorming

-Vervorming door Corrosie

-Corrosie (behalve indien veroorzaakt door verbuiging of vervorming na het schilderen)

– Krijtlaagvorming

Schade uitgesloten van garantie:

-gebruik op minder dan 500 m van de zee of van een agressieve atmosfeer

-niet-naleving van onze installatie-instructies

-niet-naleving van onze onderhoudsaanbevelingen (alleen doek en zeepsop)

-schade als gevolg van een wijziging van het product (versnijden, plooien, lakken, enz.),

-elke degradatie als gevolg van abnormaal gebruik van het product of slechte opslag

-elke onopzettelijke of opzettelijke mechanische beschadiging

-elk gebruik van corrosieve producten voor reiniging

-elke verslechtering veroorzaakt door exterieure schadelijke invloeden en slecht weer.

-een verandering van kleur en een verlies van glans onder de toleranties van de voorschriften van het Qualicoat Seaside®- of Qualimarine-label.

Enkel OCEPLAST® SAS mag verklaringen doen over eigenschappen, prestaties, en plaatsingsvoorschriften van de OCÉWOOD®-producten die verschillen van de bepalingen in deze garantie – en OCEPLAST® SAS is niet gehouden aan enige zulke verklaring. Deze garantie kan slechts gewijzigd of aangepast worden bij schriftelijk document dat gehandtekend is door OCEPLAST® SAS en de Koper.

OCEPLAST® SAS is in geen geval verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele, of gevolgschade, of immateriële schade, en de aansprakelijkheid van OCEPLAST® SAS aangaande defecte producten overschrijdt in geen geval de vervanging van deze producten of de terugbetaling van de aankoopprijs zoals hierboven beschreven.

Op motoren en poortaccessoires is de garantie van de leverancier van toepassing. Doe hiervoor rechtstreeks een beroep op onze leverancier CARDIN. Technische hotline: 08 92 68 67 07 /€ 0,337 incl. btw/min. Batterijen en accu’s vallen niet onder de garantie.

Veroudering van toepassing op alle producten:

JAAR VAN GARANTIETARIEF TERUGBETALINGJAAR VAN GARANTIETARIEF TERUGBETALING
1ste100%2de95%
3de90%4de85%
5de80%6de60%
7de50%8ste40%
9de30%10de20%
11de0%  

 

10.2 – Wettelijke garanties

10.2.1 – Ons bedrijf garandeert zijn producten tegen nonconformiteiten, in overeenstemming met de wet, tot gebruik, tot jurisprudentie. De producten moeten worden geverifieerd door de klant bij levering, en een eventuele claim, voorbehoud, of geschil met betrekking tot een defect aan het product of een ontbrekend stuk, moet schriftelijk worden gemeld.

De duur van de productgarantie geldt vanaf hun aankoopdatum die op de factuur wordt vermeld. Geen actie bij niet-conformiteit mag door de klant worden ondernomen na meer dan 2 jaar na levering van de producten. Het wordt uitdrukkelijk overeengekomen door de aanvaarding door de klant van deze algemene verkoopen handelsvoorwaarden dat de klant, tot na het verstrijken van deze periode, geen beroep kan doen op de nonconformiteit van de producten, noch zich ertegen kan verzetten in een tegenvordering om zichzelf te verdedigen tegen een door ons bedrijf geïnitieerde incasso-actie. Defecten en verslechtering van geleverde producten als gevolg van abnormale omstandigheden van gebruik, opslag en/of bewaring bij de klant, vooral bij een ongeval van welke aard dan ook, hebben geen recht op de door ons bedrijf verschuldigde garantie.

10.2.2 – Ons bedrijf garandeert zijn producten tegen verborgen gebreken, in overeenstemming met de wet, gewoontes, rechtspraak, en onder de volgende voorwaarden: Onze garantie is alleen van toepassing op producten die rechtmatig eigendom zijn geworden van de klant. Het is uitgesloten wanneer gebruik is gemaakt van onze producten onder ongeplande condities of prestaties. Wij dekken geen schade en slijtage als gevolg van aanpassing of speciale montage, al dan niet abnormaal, van onze producten, tenzij dit is gebeurd onder ons toezicht. Onder de garantie tegen verborgen defecten is ons bedrijf verplicht om ofwel de prijs terug te betalen tegen retournering van het product, ofwel om een prijsverlaging aan te bieden, hetzij voor de reparatie of vervanging van het product dat is aangetast door het verborgen defect.

Artikel 11 – ANNULERING EN WIJZIGING VAN BESTELLINGEN

Na een termijn van 2 (twee) werkdagen waarna dit definitief is geworden, zal er geen wijziging of annulering van de bestelling worden geaccepteerd. Annulering van een bestelling of weigering om de goederen in ontvangst te nemen, zal resulteren in de ontbinding van rechtswege van de verkoop, waarbij de eventueel gedane aanbetalingen verworven blijven als verbeurdverklaring aan de verkoper, onverminderd het recht van de verkoper om de uitvoering van de bestelling voort te zetten en schadevergoeding te eisen voor elke andere schade.

Artikel 12 – BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

De overdracht aan de koper van de eigendom van de verkochte goederen en verschijning op dit document is opgeschort tot de effectieve ontvangst van de volledige prijs in hoofdsom en rente. Bijgevolg, bij het uitblijven van betaling van de prijs op de overeengekomen vervaldag, kan de verkoper de goederen terugnemen en zal de verkoop van rechtswege worden beëindigd als de verkoper dat nodig acht. Echter, bij aflevering van de goederen, worden de risico’s gedragen door de koper die op eigen kosten zorgt voor het onderhoud en de instandhouding, alle schade veroorzaakt door deze goederen herstelt, en alle nodige verzekeringen afsluit bij een bekende solvabele maatschappij. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van hun prijs, het is de koper verboden zich hiervan te ontdoen. Echter, als eenvoudige tolerantie en voor de enige behoeften van zijn activiteit, machtigt de verkoper de koper om de aangewezen goederen door te verkopen onder voorbehoud dat de koper betaalt, vanaf de wederverkoop.

Artikel 13 – SLOTBEPALINGEN

Elke afwijkende of aanvullende overeenkomst met deze algemene verkoopvoorwaarden moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 14 – RETOURNEREN – VOORWAARDEN

Op maat bestelde producten (poort, tuinpoortje, en elk ander op maat gemaakt product) kunnen niet worden geretourneerd. Er kan geen krediet worden aangevraagd.

ARTIKEL 15 – HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met artikel L. 121-21 en volgende van de Consumentencode, heeft de particulier voor elke aankoop van producten uit het OCÉWOOD®-assortiment online of op afstand, een wettelijke termijn van 14 (veertien) dagen voor zijn recht van herroeping om geheel of gedeeltelijk zijn bestelling te annuleren, vanaf de dag van ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen.

Om dit recht uit te oefenen, kan de particuliere koper:

-Een schriftelijke aanvraag zonder dubbelzinnigheid sturen per aangetekende post naar het volgende adres: OCEPLAST® SAS – 3 rue Benjamin Franklin – ZI les Blussières – 85190 AIZENAY.

-Een schriftelijk verzoek zonder dubbelzinnigheid sturen per e-mail met ontvangstbevestiging naar contact@ocewood.fr

In beide gevallen stuurt OCEPLAST® SAS een ontvangstbevestiging aan de Koper terug om te bevestigen dat er rekening wordt gehouden met zijn verzoek tot herroeping. Vanaf de datum van aanvraag voor herroeping heeft de Koper maximaal 14 dagen de tijd om de producten te retourneren.

OCEPLAST® SAS vergoedt dan alle bestelde producten (exclusief verzendkosten). De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de Koper. De terugbetaling van de bedragen zal gebeuren per cheque. In overeenstemming met de wet moeten de producten absoluut in perfecte staat, en in hun originele verpakking worden teruggestuurd. Gemanipuleerde of beschadigde producten kunnen niet worden geaccepteerd. In dat geval worden deze producten in mindering gebracht op de verstrekte vergoeding. Voor elke beschadigde verpakking kunnen herverpakkingskosten worden aangerekend aan de Koper.

De Koper moet een kopie van het bestelformulier en zijn verzoek tot herroeping bij zijn pakket voegen. Alle op maat gemaakte producten (poort, tuinpoortje, en elk ander op maat gemaakt product) zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

ARTIKEL 16 – FORUMCLAUSULE

Voor alle geschillen met betrekking tot de uitvoering of voor de interpretatie van deze overeenkomst is alleen de rechtbank van koophandel van LA ROCHE SUR YON bevoegd.

Herkomst Frankrijk gegarandeerd

Franse Fabrikant sinds 20 jaar

Milieubetrokkenheid

Goede producten voor de Planeet,
van grondstoffen tot levering

Sterk en duurzaam

Onze producten hebben geen schrik van de wind!

Gemakkelijk te onderhouden

Stop moeizaam onderhoud, maak plaats voor zorgeloos schoonmaken